Trang chủVBA ExcelVBA Excel tách họ tên

VBA Excel tách họ tên

Đánh giá:

0 / 5 Voted: 0 Number: 0

Your page rank:

 1. Loạt các bài viết có liên quan chuyên đề VBA:
 2. VBA Excel Hộp thoại thông báo
 3. VBA Excel Biến trong VBA Excel
 4. VBA Excel sử dụng Scripting Dictionary
 5. VBA Excel Biến trong VBA Excel
 6. VBA Excel Workbook, worksheet
 7. VBA Excel Range, Cells
 8. VBA Excel Hàm trong Excel VBA
 9. VBA Excel Events, Application Object
 10. VBA Excel Function and Sub Excel VBA
 11. VBA Excel Array Mảng trong Excel VBA
 12. VBA Excel FileSystemObject trong Excel VBA
 13. VBA Excel Collection trong Excel VBA
 14. VBA Excel Hashtable trong Excel VBA
 15. VBA Excel Stack trong Excel VBA
 16. VBA Excel Queue trong Excel VBA
 17. VBA Excel SortedList Excel VBA
 18. VBA Excel ArrayList Excel VBA
 19. VBA Excel Ví dụ về Scripting Dictionary
 20. Sách VBA Excel 2016 power programming with vba (pdf)

Khi nhập liệu vào bảng tính Excel, thông thường ta nhập cả họ và tên vào cùng một ô. Tuy nhiên, có khi sau đó ta cần phải tách riêng tên ra khỏi họ và tên đệm, nếu làm thủ công bằng thao tác sao chép rồi dán qua ô khác thì sẽ rất bất tiện. Ngoài ra có những lúc bạn phải xắp xếp lại theo thứ tự A,B,C,…
Nếu sử dụng hàm Right kết hợp với một vài hàm khác thì cũng có thể cho ra kết quả như bạn muốn, nhưng trong một số trường hợp sẽ cho kết quả không chính xác. Có một phương pháp tối ưu hơn sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc này, cách thực hiện cũng khá đơn giản như sau:
– Trên bảng tính chứa cột họ tên cần tách, bạn chọn menu Tools > Macro > Visual Basic Editor, lập tức xuất hiện chương trình Microsoft Visual Basic.
– Tiếp theo, bạn nhấn menu Insert và chọn Module sẽ xuất hiện một cửa sổ soạn thảo.

Bạn nhập đoạn mã lệnh sau vào cửa sổ soạn thảo:

Private Function Tachten(ten As String, lg As Integer)
Dim j As Integer
   Name = Trim(ten)
 For j = Len(Name) To 1 Step -1
  If Mid(Name, j, 1) = " " Then
    If lg = "1" Then
     Tachten = Right(Name, Len(Name) - j)
    Else
     Tachten = Left(Name, j)
    End If
 Exit For
  End If
 Next
End Function

– Bạn nhấn Ctrl+S để lưu lại và quay trở về bảng tính Excel.
– Bây giờ để tiến hành tách riêng họ và tên đệm vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô mới chứa họ và tên đệm rồi nhập vào công thức =TachTen(B3,0) và nhấn Enter sẽ thấy ngay kết quả.
– Để tách riêng tên vào một ô mới, bạn đặt con trỏ tại ô sẽ chứa tên cần tách và nhập vào công thức =TachTen(B3,1) rồi nhấn Enter là xong.
Ghi chú: B3 chính là địa chỉ của ô ban đầu chứa cả họ, tên đệm và tên.

Họ tên thường nhập chung 1 cột cho nhanh. Sau đó ta có thể tách riêng tên ra 1 cột. Nhưng có lúc chúng ra cần tách ra 2 cột: cột họ, cột tên. Đây là 2 làm làm công việc đó:

'======================
Function TachHo(hoten As String) As String
hoten = Trim(hoten)
If hoten = "" Then
TachHo = ""
Else
vt = InStrRev(hoten, " ", Len(hoten))
If vt = 0 Then
TachHo = ""
Else
TachHo = Trim(Mid(hoten, 1, vt))
End If
End If
End Function

'====================
Function TachTen(hoten As String) As String
hoten = Trim(hoten)
If hoten = "" Then
TachTen = ""
Else
vt = InStrRev(hoten, " ", Len(hoten))
If vt = 0 Then
TachTen = hoten
Else
TachTen = Mid(hoten, vt + 1)
End If
End If
End Function

'===================

Bạn sử dụng hàm này bình thường như các hàm khác của Excel, nhưng nếu bạn cần tách họ tên thành 2 cột riêng biệt thì bạn phải thực hiện một loạt các thao tác sau:
1. tách họ, tách tên trên 2 cột phụ
2. chèn thêm cột bên trái cột họ tên
3. Copy 2 cột họ tên mới tách và dán bằng Paste Special – Value trở về nơi cũ.
Để làm nhanh các công việc đó, bạn có thể sử dụng thủ tuc TachHoTen.
Sử dụng thủ tục này như sau:
1. Chọn tất cả các ô chứa họ tên, kể cả ô chứa tiêu đề trên đầu.
2. Chạy Sub TachHoTen.
VBA sẽ làm thay cho bạn các việc còn lại. Lưu ý bạn là số cột trong vùng chọn phải là 1, nếu lớn hơn 1 VBA không thực hiện.

'====================
Sub TachHoTen()
rd = Selection.Row
sr = Selection.Rows.Count
rc = rd + sr - 1
c = Selection.Column
sc = Selection.Columns.Count
If sc > 1 Then
MsgBox "Ban chon " & sc & " cot. Ban phai chon lai 1 cot", vbOKOnly, "Thong bao"
Exit Sub
End If
Range(Cells(rd, c), Cells(rc, c)).Insert Shift:=xlToRight
Range(Cells(rd, c), Cells(rc, c)).Insert Shift:=xlToRight
For r = rd To rc
Cells(r, c) = TachHo(Cells(r, c + 2))
Cells(r, c + 1) = TachTen(Cells(r, c + 2))
Next
Range(Cells(rd, c + 2), Cells(rc, c + 2)).Delete Shift:=xlToLeft
End Sub
'==============

Các bài viết liên quan:

Sách Excel 2016 Formulas – John Wiley & Sons (2016) pdf

Sách Programming Excel with VBA Flavio Morgado pdf

Sách EXCEL TIPS AND TRICKSSách Excel Pivot Tables and Charts pdf

Sách Excel 2019 Power Programming with VBASách VBA Excel 2016 power programming with vba (pdf)

Sách Excel 2013 Power Programming with VBA pdfSách Excel 2007 VBA Programmer’s Reference pdf

Sách Excel 2019 For Dummies pdf

Microsoft Excel 2019 All in one for Dummies ( 8 books in one ) pdf

Sách Lean Excel Top Functions Quick Reference Guide with 500 Examples

Add-ins Kutools for Excel Full ActiveFREE 101 Ready Made Excel Templates

Sách Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business ModelingExcel Dashboards and Reports for Dummies

Tải 40 + Code Macro VBA Excel thông dụng và dễ hiểu dành cho các bạn

Sách hay về lập trình VBA Macro – Microsoft Excel Macro VBA – Premier

Lê Quốc Tháihttps://lequocthai.com/
Yep! I am Le Quoc Thai codename name tnfsmith, one among of netizens beloved internet precious, favorite accumulate sharing all my knowledge and experience Excel, PC tips tricks, gadget news during over decades working in banking data analysis.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Đọc nhiều nhất

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CÙNG CHỦ ĐỀ