27 C
Ho Chi Minh City
Thursday, August 11, 2022
Trang chủVBA ExcelVBA Excel Queue trong Excel VBA

VBA Excel Queue trong Excel VBA

Join LeQuocThai.Com on Telegram Channel

Đánh giá lequocthai.com:

0 / 5 Voted: 5 Votes: 1

Your page rank:

 1. Loạt các bài viết có liên quan chuyên đề VBA:
 2. VBA Excel Hộp thoại thông báo
 3. VBA Excel Biến trong VBA Excel
 4. VBA Excel sử dụng Scripting Dictionary
 5. VBA Excel Biến trong VBA Excel
 6. VBA Excel Workbook, worksheet
 7. VBA Excel Range, Cells
 8. VBA Excel Hàm trong Excel VBA
 9. VBA Excel Events, Application Object
 10. VBA Excel Function and Sub Excel VBA
 11. VBA Excel Array Mảng trong Excel VBA
 12. VBA Excel FileSystemObject trong Excel VBA
 13. VBA Excel Collection trong Excel VBA
 14. VBA Excel Hashtable trong Excel VBA
 15. VBA Excel Stack trong Excel VBA
 16. VBA Excel Queue trong Excel VBA
 17. VBA Excel SortedList Excel VBA
 18. VBA Excel ArrayList Excel VBA
 19. VBA Excel Ví dụ về Scripting Dictionary
 20. Sách VBA Excel 2016 power programming with vba (pdf)

Queue là một thư viện nằm trong “System.Collections.” của .NET Framework. cùng.
Đây là cấu trúc dữ liệu dựng theo hàng để thực hiện tính chất FIFO (First In – First Out / Vào trước – Ra trước).
Cho phép lưu trữ dữ liệu (items) có kích cỡ lớn, rất hữu ích trong các tình huống muốn lưu trữ các Items theo thứ tự chỉ định.

Yêu cầu: Hệ thống phải cài đặt .NET Framework

1. Khai báo Queue

1.1. Kiểu khai báo sớm


(Không có Tooltip khi gọi Queue, phải thiết lập trong Tools/References)
– Trong cửa sổ VBA, Tools menu, References.
– Tìm và check vào mục “mscorlib.dll” trong cửa sổ References – VBAProject.
Khai báo trong code:

Dim oQueue As New Queue

1.2. Kiểu khai báo muộn 

(Không có Tooltip khi gọi Queue, không cần thiết lập trong Tools/References).
Khai báo trong code: 

Dim oQueue As Object
Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")


2. Các phương thức, thuộc tính

2.1. Count Property

oQueue.Count


Trả về số Items có trong Queue.
Ví dụ:

Sub CountProperty()
    Dim oQueue As Object
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Count'
    oQueue.Enqueue 5
    oQueue.Enqueue "TextA"
    MsgBox oQueue.Count   '2'
End Sub

2.2. Enqueue
oQueue.Enqueue Item


Thêm một Item vào vị trí cuối cùng (end) của Queue.
Item nhận kiểu dữ liệu bất kỳ (kiểu số hoặc chuỗi), giá trị đơn hoặc một mảng (array).
Ví dụ:

Sub EnqueueMethod()
    Dim oQueue As Object
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Enqueue Item'
    oQueue.Enqueue 5
    oQueue.Enqueue "TextA"
    oQueue.Enqueue ""
    oQueue.Enqueue Array(20, 40)
End Sub

2.3. Peek

oQueue.Peek
Trả về Item đầu tiên của Queue và không xóa Item đó.


Ví dụ:

Sub PeekMethod()
    Dim oQueue As Object, i As Long
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Peek'
    For i = 1 To 10
        oQueue.Enqueue "Value-" & i
    Next i
    MsgBox oQueue.Peek  'Value-1'
End Sub

2.4. Dequeue
oQueue.Dequeue


Xóa và trả về Item đầu tiên của Queue.
Ví dụ:

Sub DequeueMethod()
    Dim oQueue As Object, i As Long, sValue As String
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Dequeue'
    For i = 1 To 10
        oQueue.Enqueue "Value-" & i
    Next i
    sValue = oQueue.Dequeue
    MsgBox sValue       'Value-1'
    MsgBox oQueue.Count '9'
End Sub

2.5. Contains
oQueue.Contains


Kiểm tra sự tồn tại của một Item trong Queue. Trả về True nếu Item đó tồn tại, ngược lại trả về False.
Ví dụ:

Sub ContainsMethod()
    Dim oQueue As Object
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Contains'
    oQueue.Enqueue 5
    oQueue.Enqueue "TextA"
    MsgBox oQueue.Contains(5)       'True'
    MsgBox oQueue.Contains("TextA") 'True'
    MsgBox oQueue.Contains("TextB") 'False
End Sub

2.6. ToArray
oQueue.ToArray


Sao chép các Item trong Queue vào một mảng (Array). Mảng trả về là mảng một chiều, chỉ số cận dưới của mảng luôn băng 0, cho dù thiết lập Option Base 1.
Ví dụ:

Sub ToArrayMethod()
    Dim oQueue As Object, i As Long, arr()
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.ToArray     Mang 1 chieu, khong phu thuoc Option Base 1'
    For i = 1 To 10
        oQueue.Enqueue "Value-" & i
    Next i
    arr = oQueue.ToArray
    MsgBox arr(0)   'Value-1'
End Sub

2.7. ToString
oQueue.ToString


Trả về tên đối tượng hiện hành, tức là “System.Collections.Queue”.
Ví dụ:

Sub ToStringMethod()
    Dim oQueue As Object, sName As String
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.ToString'
    sName = oQueue.ToString
    MsgBox sName    'System.Collections.Queue'
End Sub

2.8. Clear
oQueue.Clear


Xóa tất cả các Items có trong Queue.
Ví dụ:

Sub ClearMethod()
    Dim oQueue As Object, i As Long
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Clear'
    For i = 1 To 10
        oQueue.Enqueue i
    Next i
    oQueue.Clear
    MsgBox oQueue.Count '0'
End Sub

2.9. Clone
oQueue.Clone


Sao chép toàn bộ Queue đã dựng sang một Queue mới.
Ví dụ:

Sub CloneMethod()
    Dim oQueue As Object, newQueue As Object
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    'oQueue.Clone'
    oQueue.Enqueue 20
    Set newQueue = oQueue.Clone
    MsgBox newQueue.Peek    '20'
End Sub


3. Ứng dụng
– Lọc loại trùng
– …

3.1. Hàm lọc loại trùng trong một cột

'// Loc loai trung mot cot'
Public Function UniqueColumnQueue(ByVal Rng As Range) As Variant
    If Rng.Count = 1 Then UniqueColumnQueue = Rng.Value: Exit Function
    Dim oQueue As Object, i As Long, j As Long, arr(), Result(), sKey As Variant
    Set oQueue = CreateObject("System.Collections.Queue")
    arr = Rng.Value
    For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
        sKey = arr(i, 1)
        If sKey <> "" Then
            If oQueue.Contains(sKey) = False Then
                oQueue.Enqueue sKey
                j = j + 1
                ReDim Preserve Result(1 To j)
                Result(j) = sKey
            End If
        End If
    Next i
    UniqueColumnQueue = Result
End Function

Tải file ví dụ: Queue

Join LeQuocThai.Com on Telegram Channel

Lê Quốc Thái
Lê Quốc Tháihttps://lequocthai.com/
Yep! I am Le Quoc Thai codename name tnfsmith, one among of netizens beloved internet precious, favorite accumulate sharing all my knowledge and experience Excel, PC tips tricks, gadget news during over decades working in banking data analysis.

1 BÌNH LUẬN

 1. […] VBA Excel Queue trong Excel VBA(Opens in a new browser tab) […]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Join LeQuocThai.Com on Telegram Channel

Đọc nhiều nhất

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CÙNG CHỦ ĐỀ

YOUR CART
 • No products in the cart.
0