34 C
Hanoi
Saturday, June 25, 2022
Trang chủThủ Thuật ExcelExcel VBA: Xóa dòng Excel dựa trên điều kiện đã xác định

Excel VBA: Xóa dòng Excel dựa trên điều kiện đã xác định

Join LeQuocThai.Com on Telegram Channel

Đánh giá:

0 / 5 Voted: 5 Number: 2

Your page rank:

Xóa dòng dựa trên điều kiện

Có nhiều bạn email hỏi mình là: “làm thế nào tôi có thể xóa các dòng khỏi bảng tính Excel của mình dựa trên một tiêu chí hoặc điều kiện được chỉ định?” Dưới đây tôi liệt kê gồm 2 cách nhanh nhất có thể được thực hiện bằng code VBA, ngoài ra việc sử dụng AutoFilter là nhanh nhất và dễ áp dụng nhất cho đến nay. Tuy nhiên nếu bạn muốn pro hơn và học hỏi thêm một tí thì vài code VBA cũng là một ý không tệ chút nào. Cả hai ví dụ đều dựa trên dữ liệu của bạn nằm trong phạm vi liên quan với tiêu chí/điều kiện cần tìm trong cột tương đối của bảng tính do bạn chỉ định. Dòng đầu tiên của bảng tính phải là tiêu đề. Trước khi chạy một trong hai mã VBA, bạn nên chọn bất kỳ ô nào trong bảng của mình.

Option Explicit

Sub DelRows1()

Dim rRange As Range
Dim strCriteria As String
Dim lCol As Long
Dim rHeaderCol As Range
Dim xlCalc As XlCalculation
Const strTitle As String = "LeQuocThai.Com - Dieu kien xoa hang"

  On Error Resume Next
Step1:
  'We use Application.InputBox type 8 so user can select range
  Set rRange = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung dieu kien bao gom Tieu de" _
    , Title:=strTitle & " STEP 1 of 3", Default:=ActiveCell.CurrentRegion.Address, Type:=8)
    
  'Cancelled or non valid rage
  If rRange Is Nothing Then Exit Sub
   'Awlays use GoTo when selecting range so doesn't matter which Worksheet
   Application.Goto rRange.Rows(1), True
  
Step2
  'We use Application.InputBox type 1 so return a number
  lCol = Application.InputBox(Prompt:="Vui long dien so Dong va Cot" _
    , Title:=strTitle & " STEP 2 of 3", Default:=1, Type:=1)
    
  'Cancelled
  If lCol = 0 Then Exit Sub

Step3:
  'We use default InputBox type as we want Text
  strCriteria = InputBox(Prompt:="Vui long dien 1 dieu kien." & _
    vbNewLine & "Eg >5 OR <10 OR Cat* OR *Cat OR *Cat*" _
    , Title:=strTitle & " STEP 3 of 3")
    
  If strCriteria = vbNullString Then Exit Sub
  
  'Store current Calculation then switch to manual.
  'Turn off events and screen updating
  With Application
    xlCalc = .Calculation
    .Calculation = xlCalculationManual
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
  End With
    
  
  'Remove any filters
  ActiveSheet.AutoFilterMode = False
  
  With rRange 'Filter, offset(to exclude headers) and delete visible rows
   .AutoFilter Field:=lCol, Criteria1:=strCriteria
   .Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
  End With

  'Remove any filters
  ActiveSheet.AutoFilterMode = False
  
   'Revert back
  With Application
    .Calculation = xlCalc
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
  End With
  On Error GoTo 0
End Sub


Sub DelRows2()

Dim rTable As Range
Dim rCol As Range, rCell As Range
Dim lCol As Long
Dim xlCalc As XlCalculation
Dim vCriteria

On Error Resume Next
  'Determine the table range
   With Selection
     If .Cells.Count > 1 Then
       Set rTable = Selection
     Else
       Set rTable = .CurrentRegion
       On Error GoTo 0
     End If
  End With
  
  'Determine if table range is valid

  If rTable Is Nothing Or rTable.Cells.Count = 1 Or WorksheetFunction.CountA(rTable) < 2 Then
    MsgBox "Khong the xac dinh vung du lieu.", vbCritical, "LeQuocThai.Com"
    Exit Sub
  End If

  'Get the criteria in the form of text or number.

  vCriteria = Application.InputBox(Prompt:="Nhap dieu kien de xoa Dong. " _
  & "Neu dieu kien nam o mot O, clik chon o dieu kien do", _
  Title:="LeQuocThai.Com - Dieu kien xoa Dong", Type:=1 + 2)

  'Go no further if they Cancel.

  If vCriteria = "False" Then Exit Sub

  'Get the relative column number where the criteria should be found

  lCol = Application.InputBox(Prompt:="Chon so luong Cot co lien quan " _
  & "co chua dieu kien xoa.", Title:="LeQuocThai.Com - Dieu kien xoa Dong va Cot", Type:=1)

  'Cancelled
  If lCol = 0 Then Exit Sub
    'Set rCol to the column where criteria should be found
    Set rCol = rTable.Columns(lCol)
    'Set rCell to the first data cell in rCol
    Set rCell = rCol.Cells(2, 1)

  'Store current Calculation then switch to manual.
  'Turn off events and screen updating
  With Application
    xlCalc = .Calculation
    .Calculation = xlCalculationManual
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
  End With
  
 'Loop and delete as many times as vCriteria exists in rCol
  For lCol = 1 To WorksheetFunction.CountIf(rCol, vCriteria)
    Set rCell = rCol.Find(What:=vCriteria, After:=rCell, LookIn:=xlValues, _
      LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
      MatchCase:=False).Offset(-1, 0)
      rCell.Offset(1, 0).EntireRow.Delete
  Next lCol
  `
  With Application
    .Calculation = xlCalc
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
  End With
  On Error GoTo 0
  
  End Sub

Join LeQuocThai.Com on Telegram Channel

Lê Quốc Thái
Lê Quốc Tháihttps://lequocthai.com/
Yep! I am Le Quoc Thai codename name tnfsmith, one among of netizens beloved internet precious, favorite accumulate sharing all my knowledge and experience Excel, PC tips tricks, gadget news during over decades working in banking data analysis.

3 BÌNH LUẬN

 1. […] Excel VBA: Xóa dòng Excel dựa trên điều kiện đã xác định […]

 2. […] Excel VBA: Xóa dòng Excel dựa trên điều kiện đã xác định […]

 3. […] Thảm họa bảng tính và người hùng Excel Excel VBA: Xóa dòng/xóa dòng trống Excel VBA: Xóa dòng Excel dựa trên điều kiện đã xác định Bảo mật Worksheets, Workbooks và mã VBA Phím Tắt Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, […]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Join LeQuocThai.Com on Telegram Channel

Đọc nhiều nhất

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CÙNG CHỦ ĐỀ

YOUR CART
 • No products in the cart.
0